Ett tomtköp på Skönvik av RYM Markutveckling AB innebär att:

 • Du betalar en låg anslutningsavgift till Haparanda stad för vatten/avlopp (va-lägenhet c:a 10 000 Kr)
 • Du erhåller en förbetald anslutning till fjärrvärme och leverans av ett fjärrvärmeaggregat.
 • Du erhåller en förbetald anslutning till Telias Tripleplay (en optisk fiberkabel för Telefoni, bredband och TV).
 • Du erhåller de bästa markförutsättningarna för att anlägga din husgrund och trädgård – Skönvik ligger på en moränås med sandiga, torra och stabila markförhållanden vilket ger dig låga anläggningskostnader.

Att bygga ditt hus på Skönvik är ett mycket kostnadseffektivt, säkert och bekvämt val

 

Gator, Vatten och avlopp

Bostadsområdet Skönvik är anslutet till det kommunala vatten- och avlopps-nätet. Det exploateringsavtal som RYM Markutveckling AB har skrivit med Haparanda stad innebär att RYM Markutveckling AB bekostar själv framtagandet av detaljplaner, projektering och utbyggnad av all infrastruktur inom området och ersätter kommunen för dess utgifter vid exploatering av området Skönvik.

Exploateringsavtalet innebär att Haparanda stad avstår från  anslutningsavgifter förutom för en ”va-lägenhet” av tomtköparna för bland annat v/a, vägar, parker, gångstigar m.m. vid bolagets försäljning av tomter på Skönvik.

Fjärrvärme

RYM Markutveckling AB har slutit avtal med Haparanda Fjärrvärme AB vilket innebär att RYM bekostar framdragandet av fjärrvärme till bostadsområdet Skönvik och anslutning av ett bostadshus per tomt till fjärrvärmenätet. Haparanda Fjärrvärme AB förbinder sig att ansluta bostadshuset till fjärrvärmenätet och leverera ett fjärrvärme aggregat som tomtköparen skall installera i huset. Haparanda Fjärrvärme AB avstår från anslutningsavgifter för anslutning av fjärrvärme i ett bostadshus per tomt inom Skönvik. Tomtköparen och Haparanda Fjärrvärme AB skall komma överens om dragningsväg för anslutningsgrav och tid för genomförande.

Om tomtköparen väljer att avstå från att införa fjärrvärme i sin fastighet måste Haparanda Fjärrvärme informeras om detta. Tomtköparen erhåller ingen kompensation för ej installerade anläggningar.

Tele/TV/Bredband

RYM Markutveckling AB har också slutit avtal med Telia om indragande av en Fiber LAN Bostadsnät för telefoni, bredband och TV på området Skönvik. Det innebär att du kommer att kunna surfa hur mycket du vill med en hastighet upp till 100 Mbit/s till ett förmånligt pris. Du kommer även att få tillgång till bredbandstelefoni och digital-tv. Allt via ett och samma nätverksuttag. Du behöver ingen tv-antenn, ingen parabol, och telefonin går över ip-nätet.

Telia förbinder sig att bygga ett fibernät inom Skönvik och ansluta ett bostadshus per tomt till deras nät. I anslutningen ingår indragande av kabel till bostadshuset och max 5 meter inom huset samt nödvändig elektronisk utrustning för anslutning till fibernätet. För mer information inklusive Telias broschyrer finns på RYM Markutvecklings AB hemsida eller hos Telia. Telia avstår från anslutningsavgifter till deras fibernät för Triple-play inom området Skönvik. Ring Telia på 020-755766 eller 90200 för anmälan av Triple-play.

Elektricitet

Vattenfall AB ansvarar för anslutning av Elektricitet inom bostadsområdet Skönvik. För detta tar Vattenfall AB ut anslutningsavgifter enligt gällande tariff inom Skönvik. Mer information om elanslutning och dess kostnader finns på Vattenfalls hemsida.

RYM Markutveckling AB åtaganden

RYM Markutveckling säljer tomten i befintligt skick. De ytmått och markförhållanden som anges utgår från området normala beskaffenheter och kan variera för varje enskild tomt. RYM Markutveckling AB har dragit anslutningar till tomtgräns och det är tomtköparens ansvar att se till och bekosta att sitt på tomten uppförda hus ansluts på korrekt sätt till v/a-, el-, fjärrvärme- och tele/bredband/tv anslutningarna. RYM Markutveckling anvisar anslutningspunkter men tar inget ansvar för husets anslutning till de uppförda anläggningarna på området.

Tomtköparens ansvar och åtaganden

Tomtköparen är ansvarig för det hus som uppförs på dennes tomt i Skönvik. Tomtköparen ansvarar för att huset ansluts till de av uppförda anläggningar på området Skönvik. Husköparen ansvarar och bekostar att vatten och avlopp, fjärrvärme, tele/bredband/tv och elektricitet ansluts till de nät som finns anlagda på området genom de av RYM Markutveckling anvisade anslutningspunkterna. Det innebär att tomtköparen ser till att  öppna anläggningsgravar för att ansluta sitt hus inom sin tomt och fram till anvisad anslutningspunkt. Tomtköparen är också skyldig till att stänga gravarna efter arbetets utförande.

Tomtköparen ansvarar för att tomtens ytskikt balanseras så att dagvatten mm rinner till de diken och brunnar som RYM Markutveckling har anlagda och avsedda därför inom området Skönvik. Om åtgärder behöver utföras på intilliggande fastigheter måste tillstånd från den fastighetsägaren erhållas innan arbetet startas.

Tomtköparen ansvarar för att detaljplanen med dess gestaltningsprogram följs. Mer information om detaljplanen och dess gestaltningsprogram finns på Haparanda Stads hemsida och på RYM Markutvecklings hemsida.

Tomtköparen ansvarar för att kontakta Haparanda stad, Haparanda Fjärrvärmeverk AB, Telia och Vattenfall för anslutning av sin fastighet till deras anläggningar på Skönvik.

Dela:
 • Print
 • Facebook
 • Twitter
 • Google Bookmarks
 • email
 • LinkedIn
 • PDF
 • RSS